Kokybės politika

PATVIRTINTA
VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus
2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-130

VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA


Misija
Gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.
Vizija
Šiuolaikiška, materialiai ir funkciškai aprūpinta, moderni ir efektyviai administruojama, ambulatorines bei  slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas teikianti sveikatos priežiūros įstaiga, patraukli pacientams ir darbuotojams, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, užtikrinanti paslaugų atitiktį ES sveikatos standartams, glaudžiai bendradarbiaujanti su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis.
Tikslai
 1. Gerinti gyventojų, pasirinkusių mūsų įstaigą, sveikatą, siekiant sumažinti sergamumą, ligotumą, neįgalumą ir mirtingumą, teikti savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus.
 2. Teikti kvalifikuotas stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.
 3. Medicininių paslaugų perimamumas ir tęstinumas.
 4. Medicininių paslaugų kokybiškumas visų darbuotojų kompetencijos lygyje.
 5. Kokybiškos prevencinės pagalbos užtikrinimas.
 6. Analizuoti pacientų ir darbuotojų poreikius, vykdyti jų apklausas.
Jonavos PSPC pagrindinės veiklos kryptys
 1. Prieinamų ir kokybiškų sveikatos priežiūros, prevencijos, gydymo, diagnostikos, slaugos paslaugų užtikrinimas.
 2. Atstovavimas teisėtiems pacientų ir darbuotojų poreikiams ir interesams.
 3. Kaštų naudingumo prasme grįstas, efektyvus veiklos valdymas.
 4. Nuoseklus teikiamų paslaugų ir veiklos kokybės gerinimas.
VšĮ Jonavos PSPC vadovybė įsipareigoja
 1. Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti saugų, prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 2. Puoselėti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo įstaigai kultūrą.
 3. Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą.
 4. Priimti skaidrius ir motyvuotus sprendimus.
 5. Didinti darbuotojų motyvaciją siekti geresnių rezultatų ir efektyviau dirbti, nuosekliai gerinant dirbančiųjų darbo sąlygas, užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 6. Aiškiai formuluoti ir skirti užduotis atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, įvertinti atliktų užduočių pasiektą rezultatą.
 7. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir partneriais.
 8. Nuosekliai plėtoti informacines technologijas.
 9. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.
 10. Užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugant pacientų ir darbuotojų gyvybę.
 11. Didinti veiklos valdymo rezultatyvumą ir veiklos efektyvumą, tikslingai naudojant turimas lėšas, išteklius.
 12. Vertinti ir tikslinti kokybės politiką kas trejus metus.
 13. Skelbti kokybės politiką viešai.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti