Kokybės politika

PATVIRTINTA

VŠĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros

centro direktoriaus

2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-76


VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA


Misija

            Teikti saugias, kvalifikuotas ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, pagrįstas mokslu ir naujausiomis technologijomis, kuo racionaliau panaudojant turimus materialinius ir žmogiškuosius resursus, maksimaliai tenkinti pacientų ir jų šeimos narių bei darbuotojų poreikius ir lūkesčius.

Vizija

         Išlikti šiuolaikiška, materialiai ir funkciškai aprūpinta, moderniai ir efektyviai administruojama, glaudžiai bendradarbiaujančia su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, nuolat tobulėjančia ir aukštą visuomenės pasitikėjimą išlaikančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikiančia saugias ir kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos reikalavimus.

Tikslai
 1. Įgyvendinti pacientų teises į prieinamas, saugias ir kokybiškas pirminės ambulatorinės ir stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 2. Siekti, kad pacientas, atvykęs į įstaigą, visada jaustųsi saugiai nepriklausomai nuo jo rasės, lyties, religinių įsitikinimų ir pan.
 3. Teikiant paslaugas naudoti tik tinkamas ir saugias, sertifikuotas medicinos priemones bei technologijas.
 4. Santykius su pacientais grįsti pagarba žmogaus teisėms ir orumui, jautrumu, užuojauta.
 5. Laikytis medicinos etikos (deontologijos) principų, užtikrinti paciento privatumą ir jo duomenų konfidencialumą.
 6. Užtikrinti darbuotojų atsakomybę už paslaugų kokybę ir už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.
 7. Sistemingai tobulinti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 8. Vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, efektyvumą, analizuoti paslaugų teikimo procesus.
 9. Efektyviai naudoti turimus resursus siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę.
 10. Nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į pacientų poreikius ir teisėtus lūkesčius, siekiant užtikrinti pacientų pasitenkinimą.
 11. Atstovauti teisėtiems pacientų ir darbuotojų poreikiams ir interesams.
 12. Užtikrinti medicininių paslaugų perimamumą ir tęstinumą.
VERTYBĖS
 1. Pagarba kolegoms. Mes tikime, kad kiekvienas darbuotojas yra vertybė, kolegą išklausome ir elgiamės be išankstinio nusistatymo, esame jautrūs kitų nuomonei ir situacijai.
 2. Profesionalumas. Visi esame savo srities specialistai ir kiekvieną darbą atliekame kokybiškai.  Mes nuolat ieškome geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų.
 3. Sąžiningumas. Savo veikloje esame sąžiningi su visais: pacientais, partneriais, darbuotojais.
 4. Etiškas elgesys. Gerbiame kultūrinius bei pasaulėžiūrinius skirtumus. Santykius grindžiame  pozityvios elgsenos normomis ir vertybėmis.
 5. Atidumas ir dėmesys pacientui. Esame dėmesingi ir pagarbūs pacientui. Neturime išankstinių įsitikinimų. Įsigiliname, įsiklausome ir girdime kiekvieną pacientą
VšĮ Jonavos PSPC vadovybė įsipareigoja

 

 1. Orientuoti įstaigos darbą į paciento poreikius, užtikrinti saugų, prieinamą ir kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
 2. Puoselėti kolektyve pagarbos pacientams ir kolegoms, profesinio solidarumo ir lojalumo įstaigai kultūrą.
 3. Užtikrinti aiškų kompetencijų ir atsakomybių pasiskirstymą.
 4. Priimti skaidrius ir motyvuotus sprendimus.
 5. Didinti darbuotojų motyvaciją siekti geresnių rezultatų ir efektyviau dirbti, nuosekliai gerinant dirbančiųjų darbo sąlygas, užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos kėlimą.
 6. Aiškiai formuluoti ir skirti užduotis atsižvelgiant į kompetenciją ir atsakomybę, įvertinti atliktų užduočių pasiektą rezultatą.
 7. Užtikrinti grįžtamąjį ryšį su darbuotojais, pacientais, kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir partneriais.
 8. Nuosekliai plėtoti informacines technologijas.
 9. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje.
 10. Užtikrinti būtinuosius veiksmus apsaugant pacientų ir darbuotojų gyvybę.
 11. Didinti veiklos valdymo rezultatyvumą ir veiklos efektyvumą, tikslingai naudojant turimas lėšas, išteklius.
 12. Vertinti ir tikslinti kokybės politiką kas trejus metus.
 13. Skelbti kokybės politiką viešai.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti