Teisinė informacija

Asmens duomenų tvarkymas

      Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos  priežiūros centras ir jo filialai  asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Dėl klausimų susijusių su asmens duomenų sauga, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną el.paštu: [email protected]

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti