Korupcijos prevencija

2021 m. liepos 1d. įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-99 patvirtintas pareigybių sąrašas , į kurias skyriant darbuotojus būtina kreiptis į STT dėl informacijos apie įsakymuose nustatytūs specialiuosius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus:       

- direktoriaus pavaduotoja;   

- skyrių, padalinių filialų vadovai.

Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, laikydamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-1262 „Dėl šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo" nuostatų, 2014 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-27 patvirtino korupcijos prevencijos programą bei korupcijos prevencijos planą (peržiūrėti galite parsisiuntę straipsnio apačioje esančius failus).

Įstaigoje atsakingu asmeniu už korupcijos prevenciją ir kontrolę paskirta Ramutė Ambrazienė, tel.:8349 69038.

Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu: [email protected]

Pageidautina, kad rašydami nurodytumėte asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. Mes užtikriname asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos Viešosios įstaigos Jonavos PSPC tikslais.


Apie korupciją

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

 • atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti;
 • atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo;
 • užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą;
 • teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą;
 • įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas;
 • skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 • korupcijos rizikos analizė;
 • kovos su korupcija programos;
 • teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 • visuomenės švietimas ir informavimas;
 • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 • įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

Bet kuriuo atveju, jeigu susiduriate su korupcija, visada kreipkitės į Specialiųjų tyrimų tarnybą adresu:

Valstybės biudžetinė įstaiga Specialiųjų tyrimų tarnyba, A. Jakšto g. 6, 01105 Vilnius

Tel. (8 706) 63 335, faks. (8 706) 63 307, el. paštas [email protected]

Taip pat rekomenduojame apsilankyti Specialiųjų tyrimų tarnybos puslapyje: WWW.STT.LT

Pranešimai priimami:

„Karštąja linija" visą parą tel.: (8 5) 266 3333

Faksu visą parą faks.: (8 706) 63 307

El. paštu [email protected]

Taip pat galite kreiptis ir tiesiogiai į Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministeriją:

El. paštu [email protected]Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) pradėjo veikti pasitikėjimo telefonas. Lietuvos gyventojai, paskambinę nemokama linija tel. 8 800 66 004, gali anonimiškai pranešti apie korupcijos atvejus sveikatos priežiūros įstaigose.

Jeigu iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar kita forma susidūrėte su korupcija asmens sveikatos priežiūros įstaigose, paskambinkite nemokamu telefonu 8 800 66 004 ir sekite nurodymus. Jūsų skambutis – anonimiškas, jokių asmens duomenų pateikti nereikia. Jeigu Jums skambinant kovos su korupcija specialistai negalės atsiliepti, Jūsų pranešimas bus įrašytas. Visa gauta informacija bus atidžiai įvertinta ir pateikta atitinkamai kovos su korupcija institucijai.

Baudžiamasis persekiojimas

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba vykdo baudžiamąjį persekiojimą, greitai, išsamiai ir teisėtai atskleidžia Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 str.), tarpininko kyšininkavimą (226 str.), papirkimą (227 str.), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 str.), tarnybos pareigų neatlikimą (229 str.) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio antroje dalyje įvardytas nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Vykdydami ikiteisminius tyrimus, kurių metu atskleidžiamos ir išaiškinamos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos (kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi ir kt.), STT pareigūnai griežtai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, STT įstatymu ir statutu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso nuostatotomis, Lietuvos Respublikos operatyvinės veiklos įstatymu, tarptautinėmis sutartimis ir kitais teisės aktais.

Dokumentai parsisiuntimui

KOVOS SU KORUPCIJA TVARKA 
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020 - 2025 M. - 225.49 KB

INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025  METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2023 METAIS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA 2023 M.

INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025  METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2020 METAIS

INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2021 METAIS

INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2022 METAIS

DARBUOTOJŲ, SUSIDURUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA,ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS REAGENTŲ IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMŲ SRITYJE BEI MOKAMŲ PASLAUGŲ IR MOKAMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ TEIKIMO SRITYJE

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS  VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ODONTOLOGIJOS SKYRIUJE MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE

ELGESIO KODEKSAS

ĮSTAIGOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VIDINIŲ PRANEŠIMŲ  APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASKAITA 2020 M.

PARAMOS PANAUDOJIMO ATASLAITA 2021 M. 

PARAMOS PANAUDOS ATASKAITA 2022 M.

PARAMOS GAVIMO IR TEIKIMO APSKAITOS BEI VIEŠINIMO TVARKA 2022 M.

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

2020 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA 

2021 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA

2022 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA

ĮSTAIGOJE MEDICINIĖS PASLAUGOS TEIKIAMOS VADOVAUJANTIS LIETUVIS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTOMIS LIETUVOS MEDICINOS NORMOMIS:

Šeimos gydytojo

Bendrosios praktikos slaugytojo

Slaugytojo diabetologo

Slaugytojo padėjėjo

Gydytojo odontologo

Gydytojo odontologo padėjejo

Burnos higienisto

Gydytojo akušerio ginekologo

Akušerio

Kineziterapeuto

Įstaigos vadovo kreipimasis

                              Gerbiami Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai.

         Mūsų įstaigos pagrindinės vertybės – profesionalumas, dėmesys pacientui, skaidrumas ir etiškas elgesys. Todėl korupcijos prevencijai skiriamas ypatingas dėmesys.
      VŠĮ Jonavos PSPC sako „ne“ neoficialiems mokėjimams. Todėl raginame nesiūlyti neteisėto atlygio medicinos darbuotojams, o susidūrus su bet kokiomis korupcijos apraiškomis, nedelsiant informuoti  įstaigos administraciją ar kitas atsakingas institucijas.
        Kartu primename, jog teisinę atsakomybę  užtraukia ne tik neteisėto atlygio paėmimas , bet ir jo davimas.
         Geriausia padėka – Jūsų pagerėjusi sveikata, geras žodis ir nuoširdi šypsena. 

 

 Pagarbiai

Direktorė Asta Sivolovienė

Privačių interesų deklaravimas

Įstaigos vadovas A.Sivolovienė yra nusišalinusi nuo sprendimų, susijusių su R.Sivolovo darbo santykių, priėmimo.

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

PADALINIŲ VADOVŲ,  KURIEMS REIKIA TIKSLINTI DEKLARACIJAS, SĄRAŠAS

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti