Korupcijos prevencija

SUSIDŪRĖTE SU KORUPCIJA? PRANEŠKITE APIE TAI:

VšĮ Jonavos PSPC:

Pranešti galite pasitikėjimo elektroniniu paštu: [email protected] arba raštu Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava.

Kreipiantis raštu, prašome nurodyti asmens, kurio veiksmus skundžiate vardą, pavardę, pareigas ir skundžiamus veiksmus, kuriuos manote esant korupcinio pobūdžio. Taip pat prašome nurodyti savo vardą, pavardę bei adresą, kuriuo galėtume pateikti atsakymą. VšĮ Jonavos PSPC užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Visa gaunama informacija naudojama tik korupcijos prevencijos tikslais.

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja S. Patapavičienė,  tel. +370 349 69020, el. paštas [email protected].

Policijai:

Galima kreiptis bendruoju pagalbos numeriu 112 arba interneto puslapyje https://www.epolicija.lt/report.

LR Specialiųjų tyrimų tarnybą (STT):

Anonimiškai visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu: +370 5 266 3333, elektroniniu paštu [email protected] arba nuvykus į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, Jakšto g. 6, 01105 Vilnius, Tel. (8 706) 63 335, el. paštas [email protected]. Daugiau informacijos: www.stt.lt.

LR Sveikatos apsaugos ministerijai:

Anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu +370 800 66004 arba elektroniniu paštu [email protected]. 

Informuojame, kad bet kokie neoficialūs mokėjimai Įstaigoje yra laikomi baudžiamaisiais nusižengimais ar nusikaltimais, už kuriuos taikoma baudžiamoji atsakomybė.


Apie korupciją

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Korupcijos prevencija siekiama stiprinti nacionalinį saugumą, kurti socialinę gerovę, didinti administracinių, viešųjų ir kitų viešojo sektoriaus paslaugų teikimo kokybę, saugoti sąžiningos konkurencijos laisvę, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti demokratiją ir ekonomiką.

Pagrindiniai korupcijos prevencijos uždaviniai yra šie:

 • kurti korupcijai atsparią aplinką;
 • didinti antikorupcinį sąmoningumą;
 • sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, mažinti korupcijos riziką;
 • sudaryti prielaidas darniam ir veiksmingam korupcijos prevencijos subjektų sistemos veikimui;
 • mažinti ekonomines korupcijos paskatas;
 • užtikrinti aktyvų privataus sektoriaus subjektų ir visuomenės įsitraukimą į korupcijos prevenciją;
 • skatinti skaidrų, sąžiningą ir atvirą administracinių, viešųjų ir kitų paslaugų teikimą.

Korupcijos prevencijos uždaviniai sprendžiami taikant korupcijos prevencijos priemones.

Korupcijos prevencijos priemonės:

 • korupcijos rizikos analizė;
 • kovos su korupcija programos;
 • teisės aktuose įtvirtinto ar teisės aktų projektuose numatomo teisinio reguliavimo poveikio korupcijos mastui vertinimas (teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas);
 • informacijos apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigoje, pateikimas;
 • informacijos pateikimas valstybės tarnautojų ir juridinių asmenų registrams;
 • visuomenės švietimas ir informavimas;
 • nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas;
 • įstatymų nustatytos kitos korupcijos prevencijos priemonės.

Informacija apie baudžiamąją atsakomybę už korupcinio pobūdžio veiksmus pateikta Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 225 straipsnis. Kyšininkavimas.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 4. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.
 5. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 226 straipsnis. Prekyba poveikiu.

 1. Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2. Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 5. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 6. Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 7. Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnis. Papirkimas.

 1. Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 5. Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnis. Piktnaudžiavimas.

 1. Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2. Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso patvirtinimo ir įsigaliojimo įstatymas. Baudžiamasis kodeksas

Dokumentai

DOKUMENTAI:

 1. JONAVOS PSPC ANTIKORUPCINĖ POLITIKA;
 2. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANAS 2020 - 2025 M. - 225.49 KB;
 3. INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025  METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2023 METAIS;
 4. INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2022 METAIS;
 5. INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025 METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2021 METAIS;
 6. INFORMACIJA APIE VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2020-2025  METŲ PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMO EIGĄ, JŲ VEIKSMINGUMĄ IR PASIEKTUS REZULTATUS 2020 METAIS;
 7. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IŠVADA 2023 M.;
 8. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS  VŠĮ JONAVOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ODONTOLOGIJOS SKYRIUJE MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SRITYJE;
 9. KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMAS REAGENTŲ IR LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMŲ SRITYJE BEI MOKAMŲ PASLAUGŲ IR MOKAMŲ LABORATORINIŲ TYRIMŲ TEIKIMO SRITYJE;
 10. DARBUOTOJŲ, SUSIDURUSIŲ SU GALIMA KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMA VEIKA, ELGESIO TAISYKLĖS;
 11. ELGESIO KODEKSAS;
 12. ĮSTAIGOS DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS;
 13. PARAMOS PANAUDOS ATASKAITA 2023 M.;
 14. PARAMOS PANAUDOS ATASKAITA 2022 M.;
 15. PARAMOS PANAUDOS ATASKAITA 2021 M. ;
 16. PARAMOS GAVIMO IR TEIKIMO APSKAITOS BEI VIEŠINIMO TVARKA 2022 M.;
 17. PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA;
 18. 2023 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA;
 19. 2022 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA;
 20. 2021 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA;
 21. 2020 METŲ PATIKĖJIMO TEISE GAUTO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITA.

ĮSTAIGOJE MEDICINIĖS PASLAUGOS TEIKIAMOS VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTOMIS LIETUVOS MEDICINOS NORMOMIS:

 1. Šeimos gydytojo;
 2. Bendrosios praktikos slaugytojo;
 3. Slaugytojo diabetologo;
 4. Slaugytojo padėjėjo;
 5. Gydytojo odontologo;
 6. Gydytojo odontologo padėjejo;
 7. Burnos higienisto;
 8. Gydytojo akušerio ginekologo;
 9. Akušerio;
 10. Kineziterapeuto.
Privačių interesų deklaravimas

Įstaigos vadovas A.Sivolovienė yra nusišalinusi nuo sprendimų, susijusių su R.Sivolovo darbo santykių, priėmimo.

VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO TVARKOS APRAŠAS

Pareigybių sąrašas į kurias skiriant darbuotojus būtina kreiptis į STT

2021 m. liepos 1 d. Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus įsakymu Nr. V-99 patvirtintas pareigybių sąrašas, į kurias skiriant darbuotojus būtina kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos apie teisės aktuose nustatytus specialiuosius nepriekaištingos reputacijos reikalavimus:       

- direktoriaus pavaduotojas;

- skyrių, padalinių filialų vadovai.

Paciento atmintinė

Atsisiųsti atmintinę galite ČIA.

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti