Pranešėjo apsauga

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimų nagrinėjimo schema

Šaltiniswww.tm.lt

Viešosios įstaigos Jonavos pirminio sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga) direktoriaus 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-129 patvirtintas VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), kuris nustato vidinių pranešimų apie pažeidimus teikimo, tyrimo ir konfidencialumo užtikrinimo įstaigoje reikalavimus.

Įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją apie pažeidimą Įstaigoje turi teisę pateikti asmuo, kurį su Įstaiga sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

 1. Tiesiogiai atvykęs į Įstaigą, Žeimių g. 19, Jonava, į 312 kab.;
 2. Atsiųsdamas pranešimą paštu, adresu Žeimių g. 19, LT-55134 Jonava. Siunčiant pranešimą paštu po Įstaigos pavadinimu nurodykite žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 3. Įmesdamas pranešimą adresu Žeimių g. 19, Jonava prie Įstaigos registratūros (tambūras) į pašto dėžutę „Padėkų, pageidavimų, skundų dėžutė“. Tokiu atveju ant pranešimo nurodykit žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 4. Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu [email protected].

  Įstaigos direktoriaus paskirtas kompetentingas subjektas:

  Duomenų apsaugos pareigūnas Veronika Skinulienė , 312 kab. VšĮ Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras, Žeimių g. 19, Jonava, tel. (8 349) 69011 el. p. [email protected]

  Kompetentingas subjektas administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, teikia konsultacijas dėl Įstatymo ir Aprašo nuostatų taikymo.

  Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant šią pranešimo apie pažeidimą formą arba, pateikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma, kurioje turi būti ši informacija:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
  • jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

  Teikiant pranešimą apie pažeidimą laisva forma privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu. Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus užtikrinamas konfidencialumas.

  Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

  Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

  Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

  Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

  Aktualūs teisės aktai:

  Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

  Susisiekti