Duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos tvarka

Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos  priežiūros centras ir jo filialai  asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.
Viešosios įstaigos Jonavos pirminės sveikatos  priežiūros centro asmens duomenų tvarkymo aprašas nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Asmens duomenų tvarkymo aprašas

Duomenų apsaugos pareigūnas - VERONIKA SKINULIENĖ , te.l (8 349) 690 09, el.p. [email protected]

Neradote ieškomos informacijos? Susisiekite su mumis.

Susisiekti