Medicininė reabilitacija

Medicininė reabilitacija

2023 01 06

Informuojame, kad nuo 2023 m. sausio 1 d. keičiasi medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo ir teikimo tvarka. Šių paslaugų organizavimą reglamentuojantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau – SAM) 2008 m. sausio 17 d. įsakymas „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ galioja tik iki 2022 m. gruodžio 31 d., o nuo 2023 m. sausio 1 d. medicininės reabilitacijos paslaugos bus organizuojamos vadovaujantis naujais įsakymais: SAM 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir SAM 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“. Taip pat nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalios nauja SAM 2017 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-889 „Dėl Medicininės reabilitacijos įstaigų (padalinių) veiklos specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ redakcija.

Keičiasi medicininės reabilitacijos paslaugų skyrimo tvarka. Nuo 2023 m. sausio 1 d. siuntimą gauti medicininės reabilitacijos paslaugas išduos ne šeimos gydytojas, o fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Siekiant supaprastinti reabilitacijos paslaugų skyrimo tvarką, atsisakyta siuntimo derinimo su teritorinėmis ligonių kasomis, t. y. gydytojams užteks parašyti siuntimą gauti medicininės reabilitacijos paslaugas ir nereikės pildyti formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“ (toliau – forma Nr. 070/a-LK), patvirtintos SAM 2012 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V-878 „Dėl Medicininės apskaitos formos Nr. 070/a-LK „Pažyma medicininės reabilitacijos paslaugai gauti“. Iki 2022 m. gruodžio 31 d. šeimos gydytojo parašytas siuntimas gauti medicininės reabilitacijos paslaugas ir teritorinės ligonių kasos išduota forma Nr. 2011T „Pranešimas apie sutikimą kompensuoti reabilitacijos išlaidas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis“ galios ir 2023 metais iki šių dokumentų galiojimo laikotarpio pabaigos. Nuo 2023 m. sausio 1 d. šeimos gydytojai siuntimų gauti medicininės reabilitacijos paslaugas jau negalės rašyti, o forma Nr. 070/a-LK bus pildoma tik dėl psichosocialinės reabilitacijos paslaugų.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. pirmojo medicininės reabilitacijos etapo paslaugos bus vadinamos pradinės medicininės reabilitacijos paslaugomis. Šios paslaugos bus skiriamos atsižvelgiant tik į biopsichosocialinių funkcijų sutrikimo laipsnį (teisės aktuose ligų kodai nenurodomi), tačiau siuntime turi būti nurodytas ir ligos, dėl kurios siunčiama gauti reabilitacijos paslaugas, kodas. Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos dėl tos pačios ligos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų ne daugiau kaip 2 kartus per metus.

Ambulatorinės reabilitacijos I ir ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos sujungiamos ir bus vadinamos ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugomis. Šių paslaugų teikimo specialiuosiuose reikalavimuose taip pat nebus nurodomi diagnozių kodai, o tik ligų grupės ir biopsichosocialinių funkcijų sutrikimai, dėl kurių gali būti skiriama ambulatorinė reabilitacija, tačiau siuntime turi būti nurodytas ir ligos, dėl kurios siunčiama gauti reabilitacijos paslaugas, kodas.

Palaikomosios medicininės reabilitacijos namuose paslaugos bus vadinamos ambulatorinės medicininės reabilitacijos namuose paslaugomis. Šios paslaugos skiriamos vadovaujantis specialiųjų reikalavimų aprašais. Per 12 mėnesių bus skiriami 2 kursai palaikomosios reabilitacijos, atliekant po 10 kineziterapijos, ergoterapijos ir gydomojo masažo procedūrų. Siekiant pagerinti ambulatorinės medicininės reabilitacijos namuose paslaugų prieinamumą, siūlome sudarant asmens sveikatos priežiūros (toliau – ASP) paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutartis tarp teritorinės ligonių kasos ir ASP įstaigos dėl ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų, įtraukti į sutartį ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos namuose paslaugas.

Teikiant stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugas išskiriama prioritetinė stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupė (stacionarinės reabilitacijos II paslaugos po infarktų, insultų, endoprotezavimo, traumų, operacijų dėl onkologinių ligų; stacionarinės reabilitacijos III paslaugos vaikams ir suaugusiesiems bei reabilitacijos II paslaugos vaikams), numatant atskirą šių paslaugų organizavimo tvarką: siunčiančiosios įstaigos atsakingas asmuo derina paciento priėmimą dėl reabilitacijos paslaugų teikimo su šias paslaugas teikiančia įstaiga, o reabilitacijos paslaugas teikianti įstaiga priima šios grupės pacientus prioriteto tvarka. Primename, kad pagal reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarką jau nuo 2022 m. sausio 1 d. buvo išskirta prioritetinė stacionarinė reabilitacijos paslaugų grupė, numatant atskirą sutartinę sumą šioms paslaugoms ir galimybę apmokėti šios grupės viršsutartines paslaugas kas mėnesį iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) tikslinių lėšų. 2023 metais prioritetinės stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugų grupė papildoma nauja indikacijų grupe: pacientams po operacijų dėl onkologinių ligų, kai diagnozė žymima kodais C16, C18–C20, C22.0, C25, C34, C41.2, C50, C61, C70.0, C70.1, C71, C72.0–C72.8, D16.6, D32.0, D32.1, D33.0, D33.1 ir D33.4 pagal TLK-10-AM. Siekiant, kad šios grupės paslaugos būtų apmokėtos kaip prioritetinės, nuo 2023 m. sausio 1 d., suteikus stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas po operacijų dėl nurodytų onkologinių ligų ir formoje Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ nurodant reabilitacijos etapo duomenis, skiltyje „Pagrindinė diagnozė“ turės būti įrašomas atitinkamos diagnozės kodas, o skiltyje „Komplikacijos ir gretutinės diagnozės“ turės būti nurodomas kodas Z92.4 Buvusios svarbiausios chirurginės operacijos, neklasifikuojamos kitur.

Nuo 2023 m. sausio 1 d. sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos perskirstomos, atsisakoma sąvokos „sveikatos grąžinamojo gydymo paslaugos“, vietoje šių paslaugų atitinkamai bus skiriamos antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos (reabilitacija II) ar ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos.

Atsisakoma sąvokos „pakartotinė reabilitacija“, o pacientams po stacionarinės medicininės reabilitacijos, jei reikės (jei paciento būklė atitiks specialiuosiuose reikalavimuose nurodytas sąlygas), galės būti skiriama palaikomoji reabilitacija ar dar vienas stacionarinės reabilitacijos kursas (pirmus dvejus metus po stacionarinės reabilitacijos, vadovaujantis specialiaisiais reikalavimais, kai tokį poreikį nurodys stacionarines medicininės reabilitacijos paslaugas teikiantys gydytojai).